Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incident en verwarring te voorkomen. Het doel van deze huisregels is voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Cliënten gedragen zich volgens de algemene geldende (fatsoens-)normen en waarden.

 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang en zitplaats krijgen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde hulpverleners op te volgen.
 • De wachtkamer vindt u naast de apotheek, op de begane grond. De wachtkamer wordt gedeelt met de wachtkamer van Dr. van Dinther. U wordt opgehaald in de wachtkamer door de therapeut.
 • Wij vragen u een handdoek mee te nemen voor elke afspraak.
 • EXTRA CORONA REGELS (click hier).

Privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling, o.m. bij declaraties via uw zorgverzekeraar (conform de zorgverzekeringswet).

De plichten van de praktijk

Fysiotherapiepraktijk SOFYSIO is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld (zie ook overzicht gegevens verwerkers):

o voor fysiotherapeutische zorgverlening;

o voor doelmatig beheer en beleid;

o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze fysiotherapiepraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts, conform de wettelijke richtlijnen doen wij dit in een beveiligde omgeving Zorgmail/securemail).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via een beveiligd gegevensuitwisselssysteem aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Website

Als u ons een bericht stuurt via onze website dan worden deze gegevens verzonden via een versleutelde verbinding (SSL-certificaat, te herkennen aan https voor het adres van de website).

Gegevensverwerkers
Om onze dienstverlening mogelijk te maken maakt Fysiotherapiepraktijk SOFYSIO gebruik van gegevensverwerkers. Hieronder ziet u de voor ons belangrijkste partijen wij waar mee wij werken.
Deze partijen zijn op de hoogte van de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens (AVG) en handelen hier naar, onze praktijk heeft waar nodig een verwerkingsovereenkomst afgesloten met de gegevensverwerkers (vaak opgenomen in de gebruikersovereenkomst).

Externe partijen; doeleinde

– Intramed: Cliëntbeheer en Verslaglegging Elektronisch patiënten dossier (EPD) en administratie

– Vecozo: Declaratie afhandeling zorgverzekeraars

– Zorgmail: Communicatie, voor beveiligde gegevensuitwisseling met zorgverleners (b.v. huisarts voor overleg).

– Qualizorg: Benchmarking, m.b.t. doelmatigheid en klanttevredenheid

– Transip BV: SOFYSIO website en domeinnaam hosting (geen verwerking van gegevens)

Meldplicht Datalekken – digitale veiligheid in onze praktijk
Met ingang van 1 januari 2016 geldt er voor bedrijven een meldplicht voor datalekken.
De meldplicht ins onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De Meldplicht Datalekken houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken onverwijld moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene(n). De betrokkene is degene van wie persoonsgegevens zijn gelekt.
Fysiotherapiepraktijk SOFYSIO heeft diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de kans op datalekken te minimaliseren c.q. uit te sluiten. Mocht er een Datalek plaatsvinden dan maken wij gebruik van het protocol voor de Meldplicht Datalekken. In het protocol staat wat er moet gebeuren. Alle medewerkers zijn op de hoogte van dit protocol.

Klachten of suggesties

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of heeft u suggesties hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren?

Dan kunt u dit schriftelijk of telefonisch melden aan een van onze therapeuten. We nemen bij voorkeur telefonisch contact met u op. Of bel ons direct op telefoonnummer: 0317 200 207.

Onze praktijk neemt deel aan de klachtenregeling via het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Lees hier meer over de klachtenregeling bij het KNGF.